Monimuotoinen vertaistuki

Vertaistuella tarkoitetaan vastavuoroista kokemusten ja tiedon vaihtoa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kesken. Kokemuksia voidaan jakaa kasvokkain, puhelimitse tai verkossa. Järjestöt organisoivat vertaistoimintaa monissa eri muodoissa. Vertaistuesta saatetaan eri järjestöissä käyttää toisistaan eroavia määritelmiä. Yhteinen näkemys kuitenkin on, että vertaistuki perustuu aina ihmisten omiin kokemuksiin ja niiden jakamiseen.

Kaksi lasta istuu puutarhatuoleissa selin kuvaajaan.

Vertaistuki auttaa selviytymään arjessa ja vahvistaa voimavaroja

Kun tietää, ettei ole vaikeuksiensa kanssa yksin, on helpompi sietää hankalampiakin päiviä. Joskus riittää jo tieto siitä, että muillakin on samankaltaisia ongelmia tai huolenaiheita. Syvintä vertaisuutta ilmentävät ne hetket, kun toinen ihminen tuntuu ymmärtävän asian puolesta sanasta. Vertaistuen perusajatuksena on usko ihmisen omiin voimavaroihin, joita vertaistuki voi vahvistaa.

Voimaannuttavia tilanteita ovat myös ne, jossa kaverilta löytyy vastaus itseä askarruttaneeseen kysymykseen tai päin vastoin. Vastavuoroisuus on vertaistuen ydin. Parhaimmillaan vertaistuki tarjoaa omaan tilanteeseen liittyvää tietoa ja käytännön vinkkejä, jotka auttavat arjessa selviytymistä. Vertaistoiminnan kautta voi syntyä uusia ystävyyssuhteita ja löytyä yhteisiä harrastuksia.

Vertaistukea verkossa

Vertaistukea haetaan ja saadaan usein verkkopalvelujen välityksellä. Verkkovertaistuen merkitys on nykyisin suuri. Mitä harvinaisemmasta sairausryhmästä on kyse, sitä tärkeämpää verkossa tapahtuva yhteydenpito on. Verkossa vertaistuki voi toteutua ryhmä- tai yksityskeskusteluna esimerkiksi Facebookin verkkokeskusteluryhmässä tai jonkin portaalin välityksellä. Monilla järjestöillä on diagnoosi- tai sairausryhmäkohtaisia keskustelupalstoja, joiden avulla saa yhteyden toisiin samaa sairautta sairastaviin.

En ollutkaan ainoa, on muitakin,
joilla on samankaltaisia kokemuksia.

Vertaistuki täydentää ammattiapua

Parhaiten arki lähtee sujumaan, kun tukena on sekä kokemus- että ammattilaistietoa. Vertaistuki täydentää ammattilaisilta saatavaa apua. Vertaistuki tulisi nähdä yhtenä osana harvinaissairaan palvelupolkua ja arjen tukiverkostoa. Moni järjestö tarjoaa ohjauksen, neuvonnan ja tietopakettien lisäksi myös erilaisia tapahtumia, toimintaa ja vertaistukea.

Useat potilasjärjestöt kouluttavat vertaistukijoita

Koulutettuja harvinaisia vertaistukijoita löytyy monista järjestöistä. Järjestöjen kouluttamat vertaistukijat toimivat luotettavina kuuntelijoina, jakavat omia kokemuksiaan ja opastavat tiedon äärelle. Vertaistukijana voi toimia henkilö, jolla on oma kokemus omasta tai läheisen harvinaissairaudesta. Vertaistoiminta tarjoaa mielekkään vapaaehtoistehtävän, joka tähtää toisten auttamiseen ja tukemiseen. Kannattaa tutustua potilasjärjestöjen palveluihin ja toimintaan ja lähteä siihen mukaan. Sitä kautta löytyy usein koulutusta sekä mahdollisuuksia osallistumiseen ja vaikuttamiseen.