Eurooppalaiset osaamisverkostot

Eurooppalaiset osaamisverkostot (European Reference Networks, ERN) lisäävät ja parantavat yhteistyötä harvinaissairauksien hoidossa diagnosoinnissa, hoidossa ja tutkimuksessa. Osaamisverkostot ovat Euroopan maissa toimivien terveydenhuollon palveluntuottajien välisiä moniammatillisia harvinaisten tautiryhmien ympärille koottuja asiantuntijaverkostoja. Näiden kautta ammattihenkilöt voivat jakaa tietoa ja osaamista harvinaissairauksista. Harvinaissairaudet on jaettu 24 ryhmään, joille kullekin on vuonna 2017 perustettu oma eurooppalainen osaamisverkosto. Suomella on jäsenyys kaikissa osaamisverkostoissa.

Yhteistyöllä lisää osaamista ja resursseja

EU pyrkii lisäämään jäsenmaiden välistä yhteistyötä muodostamalla eurooppalaisia osaamisverkostoja (European Reference Networks, ERN), joiden kautta ammattihenkilöt voivat jakaa tietoa ja osaamista keskenään myös harvinaisten sairauksien osalta. Osaamisverkostojen toiminta yhdenmukaistaa potilaiden hoitoa Euroopassa ja auttaa hoitavaa lääkäriä etsimään potilaalle parhaan mahdollisen hoidon.

Yhteistyöllä tavoitellaan jäsenvaltioissa hajallaan olevien niukkojen voimavarojen yhdistämistä. Valtiorajat ylittävät lääketieteelliset konsultaatiot, yhteisten hoitokäytäntöjen laatiminen ja potilasmateriaalien tuottaminen mahdollistuvat osaamisverkostojen avulla.  Ensimmäisten 24 osaamisverkoston toiminta käynnistyi maaliskuussa 2017, jolloin verkostojen jäseninä oli yli 900 eri erikoisalojen yksikköä yli 300 sairaalasta yhteensä 26 EU-maasta.

Terveydenhuollon palveluiden lisäksi yksiköihin ja keskuksiin on tarkoitus koota myös sosiaaliseen tukeen liittyvää osaamista. Tämä tarkoittaa muun muassa tiiviimpää yhteistyötä terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten sekä potilasjärjestöjen välillä.

EU on tuottanut harvinaissairaille ja terveydenhuollon ammattilaisille kohdennetun tietovideon eurooppalaisten osaamisverkostojen toiminnasta.

Suomi mukana alusta lähtien

Suomesta hyväksyttiin ensivaiheessa mukaan 14 terveydenhuollon yksikköä neljästä yliopistosairaalasta. Näiden valintakriteerien täyttäneiden yksiköiden toiminta kattoi yhteensä 11 eri sairausryhmää. Vuoden 2021 loppupuolella, toisessa jäsenhaussa myönnettiin suomalaisille sairaanhoitopiireille jäsenyys kaikkiin 24 eurooppalaiseen osaamisverkostoon. Nykytilanteessa Suomella on osassa osaamisverkostoja useampi kuin yksi jäsenyys ja osa jäsenyyksistä on muodostettu usean sairaanhoitopiirin yhteistoimintana. Suomalaiset ERN-osaamisverkostojäsenyydet (PDF-tiedosto)